Sverigedemokraterna i Ljungby | Sverigedemokraterna i Ljungby | Sida 5

Sverigedemokraterna Ljungby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ljungby

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

1200

Krister Salomonsson

Ordförande SD Kronoberg Västra/KontaktpersonKS

Tel: 0705-92 01 29

Skicka e-post till oss

 • Motion om införande av neutral klädsel i kommunal verksamhet.

  Av jan.lorentzson den 29 augusti, 2017
  0

   

   

   

  Sverige har sedan 1952 haft en religionsfrihetslag som för oss Sverigedemokrater är en viktig lag. Man ska kunna få vara fri från religion i samhället även om vi anser att man ska ha rätt att utöva sin religion dock inte när, var och hur som helst.

  Europarådet har fastslagit att lagar om jämlikhet alltid står högre än lagen om religionsfrihet.

  Vi politiker är Ljungby kommuns största arbetsgivare med ca 2800 anställda och bör därför se till att föregå med gott exempel så att inga som träffar våra anställda behöver utsättas för religiös eller politisk påverkan så som klädsel eller huvudbonader.

  Vi har enligt ett färskt (2017-03-14) beslut i EU-domstolen rätt att som arbetsgivare förbjuda våra anställda att ha religiös klädsel. (märk väl att det är all religiös och politisk klädsel vi vill förbjuda då man annars riskerar att diskriminera en viss grupp).

  Som första företag i Sverige har SAS infört förbud mot religiös klädsel.

  Vi som stödjer jämlikhet och frihet bör se fördelarna med att införa neutral klädsel i Ljungby kommun där brukaren ska stå i centrum!

  Vi i Sverigedemokraterna yrkar därför:

  Att Ljungby kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda och införa policy om neutral klädsel samt ett generellt förbud av religiös och politisk klädsel i alla kommunala verksamheter.

   

  För Sverigedemokraterna Ljungby 2017-06-28

  Krister Salomonsson

 • Rekord för SD i Demoskop ”igen”

  Av jan.lorentzson den 9 juni, 2017
  0

  Var femte svensk skulle rösta på Sverigedemokraterna om det vore val i dag, enligt Expressens och Demoskops väljarbarometer för juni.

  – De andra partierna är tvungna att ta oss på allvar och tala med oss som en jämbördig part, säger partisekreteraren Richard Jomshof.

  Hela artikeln här.

 • Sverigedemokraternas reservationer mot Överföringsledningen

  Av jan.lorentzson den 19 maj, 2017
  0

  Det är synd att de landsbygdsfientliga partierna Centern och Socialdemokraterna i detta fallet understödda av Moderaterna driver på för dessa vansinniga investeringar, lika dumt som att sälja sand i Sahara.

  Frågor av denna art med enorma investeringar och kostnader för kommuninvånarna ska inte avgöras mellan val utan folket måste få vara med och tycka till.

  Här nedan kommer våra reservationer i sin helhet skrivna av vår fantastiska Krister Salomonsson som har krigat för denna fråga under lång tid nu.

   

  Reservation mot beslut i Tekniska Nämnden 2017-05-16 ang. nytt verksamhetsområde i Bäck , §15.

   

  I tekniska nämndens styrdokument står det att vi ska hushålla med resurser, det gör man inte när man bygger överföringsledningar ut på landsbygden.

  Vidare kan man inte utöka kommunens verksamhet utan kostnadsteckning och det har man inte i detta fall.

   

  Verksamhetsområdet omfattar enligt bifogad karta ca 12 bostadshus.

  Om det blir nytt verksamhetsområde i Bäck kommer det enligt förvaltningens förslag byggas överföringsledning för vatten och avlopp till Kånna till en beräknad kostnad på 11 miljoner koronor.

  Förvaltningen hävdar att det tillkommer ytterligare 12 eller 13 fastigheter på denna sträckan. Verksamhetsområdet omfattar enligt karta som bifogats beslutsunderlaget enbart bostäderna i Bäck och det finns ingen garanti att fastigheterna på vägen vill ansluta sig.

  Om det enbart blir de bostäder som ev. tvångsanslutes blir investeringskostnaden räknat per bostadshus ca 1 miljon kronor. Denna kostnad kommer belasta VA-kollektivet. Detta är orimligt enligt min uppfattning.

  Jag har i beslutsunderlaget enbart sett ” Hushållen har idag enskilda VA-lösningar och där finns problem med avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar” som motiv för verksamhetsområdet.

  Det är orimligt att bygga överföringsledning för denna storlek på bebyggelse till denna kostnad för att det finns problem.

  Den mest ekonomiska lösningen på detta problem är enskilda reningsanläggningar antingen standard slamavskiljare med efterföljande infiltration till en kostnad på 80 000 -100 000 kronor eller minireningsverk med efterföljande infiltration till en kostnad på 100 000-150 000 kronor och enskilda borrade eller grävda brunnar om vattnet i dag har brister.

  Denna typ av åtgärder är standardlösning överallt i kommunen på landsbygd.

  Alternativ till enskilda åtgärder är gemensamhetsägda anläggningar som finns i olika storlekar och som oftast blir billigare än enskilda anläggningar om bostäderna ligger nära varandra.

  Ovan förslag innebär ingen kommunal kostnad och är ungefär samma kostnad för de enskilde som anslutning till kommunalt VA.

  Jag saknar information hur många av bostäderna som vill anslutas till kommunalt VA.

  Nedan kommer generell policy ang. VA som jag anser är en bra utgångspunkt.

   

  • Utarbeta riktlinjer, för vilka områden som skall ha överföringsledning kontra där fastighetsägarna själva får ansvara för sitt avlopp. Riktlinjerna skall baseras på kommunens ansvar, miljö och kostnad. I fastställd VA-policy står det att kommunen är huvudman för samtliga ”allmänna” VA-anläggningar, men det står inget om kriterierna för att en VA-anläggning skall anses ”allmän”.
  • Utredning av lösningar måste baseras på ett strukturerat arbetssätt där man utgår från vilket problem som skall lösas för att målen skall infrias. Problembilden baseras på en korrekt bild av nuläget, t.ex. hur många hushåll har problem, hur många bor i dessa hushåll, hur många är fritidshus etc. Alternativa lösningsförslag utarbetas innan arbetet med själva utförandet startar. En del av lösningsförslaget utgörs av hur lösningsförslaget skall finansieras och hur det påverkar framtida VA-taxor. Kostnad per hushåll eller per personekvivalent måste också utgöra en viktig del i val av lösning. Fram till denna tidpunkt kan ärendet omprövas och läggas ner om det visar sig att det inte finns någon lösning som kan infrias inom beslutade budgetramar.
  • Utredningsarbetet måste omfatta hela kommunens behov av avloppshantering för att undvika att man ”smyger” in en typ av lösning genom ett flertal mindre beslut och sedan är ”fast” i en typ av lösning.
  • Säkerställ en transparant process med väl dokumenterade lösningsförslag, val av lösning samt beslut som möjliggör att det går att spåra på vilka kriterier beslutet baseras på.

   

  Jag reserverar mig av ovan skäl mot beslut i §15 att Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde for Bäck enligt Bilaga l.

   

  Krister Salomonsson (SD)


  Reservation mot beslut i Tekniska Nämnden 2017-05-16 ang. avslag motion mindre reningsverk i Byholma §17.

   

  I tekniska nämndens styrdokument står att vi ska hushålla med resurser, då gäller det att man vrider och vänder på alla stenar för att få till billigaste lösningen.

  Dessutom anser jag att man ska informera alla kommuninvånare hur detta påverkar den enskilde medborgaren samt va och skattekollektivet.

   

  Motiven för avslag är:

  Att en konsultfirma (SWECO) har utrett alternativa lösningar med minireningsverk med infiltration (teknik och ekonomi) enligt förvaltningen. Denna utredning med alternativa lösningar har nämnden inte fått ta del av.

  Att informera Ljungbybor vilka alternativa lösningar som finns när det gäller Byholmaområdet och hur dessa alternativa lösningar påverkar VA-kollektivet avslås då detta är utrett i VA-planen enligt förvaltningen. Det framgår inte i underlaget var i VA-planen denna utredning kan återfinnas.

  Enligt VA-planen sid 24 står: Vidare utredning behövs för att klargöra om gemensamhetsanläggningar kan vara lämpligare i Byholmaområdet. Någon sådan utredning har inte tagits fram

  Att Ljungby kommun efterfrågar hur andra kommuner i närområdet hanterar avlopp i mindre orter och vilka kostnader deras lösningar innebär. Exempel Älmhult/Hallaryd och Karlshamn/Ringamåla och Halahult. Svaret från förvaltningen är avslag eftersom detta utreddes när VA-planen togs fram.

  Jag anser det i högsta grad befogat att efterfråga hur andra kommuner hanterar VA i mindre orter. Överföringsledningar visar sig ofta oförsvarbara jämfört med lokala lösningar både ur miljö och ekonomisynpunkt.

   

  Förvaltningen har även gjort en ekonomisk jämförelse med minireningsverk och överföringsledningsalternativet.

   

  ÖVERFÖRINGSLEDNING

  I budgetförslaget som nämnden tog i april var totala investeringskostnaden för överföringsledning Byholma-Lidhult 30 miljoner kronor.

  Förvaltningen anser i bifogat underlag att kostnaden nu är 42 miljoner för överföringsledingsalternativet inkl. lokalt ledningsnät i Byholma.

  Jag utgår från att denna investeringskostnad är korrekt.

  Förvaltningen har redovisat olika årliga kostnader för överföringsalternativet och när jag summerar dessa årliga kostnader kommer jag till siffran 379 000 kr/år. (kan vara någon felaktig bedömning här). När jag delar 379 000 kr på 45 hushåll blir det 8400 kr/hushåll (exkl. moms). Det är knappast troligt att hushållen betalar 8400 kr/år (exkl. moms). Intäkterna täcker således inte ens de rörliga kostnaderna.

  Kapitalkostnaden för 42 miljoner tillkommer och min bedömning är att 4 % kapitalkostnad är minimum med tanke på bl.a. osäkert ränteläge i framtiden. Kapitalkostnaden blir då 1 680 000 kronor.

  Summa kapitalkostnad och DoU blir då 2 059 000 kronor.

  Eftersom det ofta är 2-3 personer/hushåll och även ingår fritidsbostäder i de 45 bostäderna som förväntas anslutas och sannolikt även kommer finnas hushåll som vill fortsätta med eget vatten vid ev. tvångsanslutning till avloppet är det troligt att intäkterna/hushåll blir max 6000 kr/år (exkl. moms).

  Totala intäkterna från Byholmaborna till VA-kollektivet blir då 45 x 6000 = 270 000 kr/år

  Det blir då en brist på 1 789 000 kr/år som någon annan (VA-kollektivet) ska bekosta.

  Detta är helt orimligt enligt min uppfattning.

   

  MINIRENINGSVERK

  Förvaltningen redovisar ett antal felaktiga kostnader. Bl.a. har redovisats 4 500 000 kronor för infiltrationsanläggningen. Detta är helt felaktig siffra när det är ett minireningsverk av högsta miljöklass placerat före infiltrationsanläggningen. Korrekt investering är ca 240 000 kr för infiltrationsanläggning. Det är troligt att infiltration är överkurs men jag anser att det är bästa möjliga teknik tillsammans med minireningsverk av högsta miljöklassning och betydligt bättre för sjön Bolmen än att leda avloppsvattnet till Lidhult för att renas där och sedan släppas i Lidhultsån som går vidare till Unnen och därefter Bolmen.

  Jag räknar nedan med att det byggs ett nät för VA i Byholma/Grimshult och att det byggs ett minireningsverk för 150 PE (något överdimensionerat). Det är troligt att var och en i Byholma vill behålla sitt eget vatten som de har i dag för att hålla nere sina årliga kostnader.

  Totala investeringen blir då 15 200 000 kronor inkl. ledningsnät för 13 000 000 kronor.

  Driftkostnad är ca 110 000 kronor/år.

  Jag räknar med 5 % kapitalkostnad vilket medför 760 000 kr/år.

  Summa kapitalkostnad och DoU blir då 870 000 kr/år att jämföra med överföringsledningens kostnad 2 059 000 kronor/år.

  Intäkterna från Byholmaborna täcker fortfarande inte kostnaderna men det bir ca 1 200 000 kr/år mindre brist än överföringsledning.

   

  ENSKILDA ANLÄGGNINGAR

  Jag anser att den bästa lösningen är enskilda eller gemensamhetsägda anläggningar med traditionella lösningar alt. minireningsverk och efterföljande infiltration till en investeringskostnad som är 80 000-150 000 kr/hushåll troligen lägre med gemensamhetslösningar.

   

   

  Nedan kommer generell policy ang. VA som jag anser är en bra utgångspunkt.

   

  • Utarbeta riktlinjer, för vilka områden som skall ha överföringsledning kontra där fastighetsägarna själva får ansvara för sitt avlopp. Riktlinjerna skall baseras på kommunens ansvar, miljö och kostnad. I fastställd VA-policy står det att kommunen är huvudman för samtliga ”allmänna” VA-anläggningar, men det står inget om kriterierna för att en VA-anläggning skall anses ”allmän”.
  • Utredning av lösningar måste baseras på ett strukturerat arbetssätt där man utgår från vilket problem som skall lösas för att målen skall infrias. Problembilden baseras på en korrekt bild av nuläget, t.ex. hur många hushåll har problem, hur många bor i dessa hushåll, hur många är fritidshus etc. Alternativa lösningsförslag utarbetas innan arbetet med själva utförandet startar. En del av lösningsförslaget utgörs av hur lösningsförslaget skall finansieras och hur det påverkar framtida VA-taxor. Kostnad per hushåll eller per personekvivalent måste också utgöra en viktig del i val av lösning. Fram till denna tidpunkt kan ärendet omprövas och läggas ner om det visar sig att det inte finns någon lösning som kan infrias inom beslutade budgetramar.
  • Utredningsarbetet måste omfatta hela kommunens behov av avloppshantering för att undvika att man ”smyger” in en typ av lösning genom ett flertal mindre beslut och sedan är ”fast” i en typ av lösning.
  • Säkerställ en transparant process med väl dokumenterade lösningsförslag, val av lösning samt beslut som möjliggör att det går att spåra på vilka kriterier beslutet baseras på.

   

  Jag reserverar mig av ovan skäl mot beslut i §17 att Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motion ang. mindre reningsverk

   

  Krister Salomonsson (SD)

 • Succé i Markaryd

  Av jan.lorentzson den 10 maj, 2017
  0

  Den 8:e Maj så startade  del 1 av 3 på vår populära kurs politiska verktygslådan i Markaryd. Kursledare är som vanligt den eminenta Anders Olin, riksombudsman från Malmö som lotsar våra blivande politiker genom djungeln av begrepp och termer som används i det politiska arbetet. Mycket glädjande att vi i Markaryd har så många som tolv väldigt duktiga potentiella politiker. Del två fortsätter vi med om två veckor den 22:e Maj.

  Varmt välkomna!

 • Medlemsmöte i nya lokalen 4/5-17

  Av jan.lorentzson den 6 maj, 2017
  0

  Det var ett glatt gäng på ett tjugotal personer som på torsdagskvällen möttes upp i nya partilokalen för att inviga densamma. Det bjöds på korv med bröd som lite lättare tilltugg i början på kvällen för att lite senare köra kaffe och fika. Det minglades med förtroendevalda och medlemmar, det pratades politik och vardagsämnen. Det var en väldigt trevlig kväll med likasinnade helt enkelt. Naturligtvis bjöd vi även på en god svensk tradition denna kväll, trots fyra rum att sprida ut sig på så blev det tillslut i vanlig ordning en köksfest. Tack för en trevlig kväll Sverigevänner på återseende.