Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna | Sverigedemokraterna i Ljungby

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna

Med anledning av Socialnämndens beslut 2017-11-29 att begära en ändring av detaljplan för Herkules 2 hos Miljö och Byggnämnden, för att möjliggöra uppförande av särskilt boende i kombination med trygghetslägenheter på tomten, så inkommer Sverigedemokraterna med ett nämndinitiativ med avsikt att återta denna begäran.

Sverigedemokraterna anser att Socialnämnden först ska se över annan möjlighet till anförskaffning av fler boendeformer för äldre (både särskilt boende och trygghetsboende)

Då vi är i mindre behov av flyktingboende föreslår Sverigedemokraterna att man borde kunna använda sig av de nu tomma lokalerna i Hammarhuset genom att flytta dit de nyanlända som nu bor på Ljungberga. Då skulle vi åter kunna använda plan fyra till serviceboende för att kunna erbjuda fler platser till de som önskar det och som har så mycket hemtjänst att det är tryggare att få komma in på ett boende.

Sverigedemokraterna Ljungby yrkar att:

  • Återta begäran om ändring av detaljplan Herkules 2 hos Miljö och Byggnämnden
  • Nyanlända flyttar till Hammarhuset
  • Plan fyra öppnas upp till ett serviceboende igen

Doris Nickel

Ledamot i Socialnämnden

Sverigedemokraterna Ljungby