Lokalpolitik Ljungby | Sverigedemokraterna i Ljungby

Lokalpolitik Ljungby

För gemenskap och trygghet i samhället!

Sverigedemokraterna förordar folkhemstanken, alltså en generell och solidariskt finansierad välfärd. Där är utgångspunkten att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar för ett bra liv och där alla ska kunna lita på att samhället träder in och hjälper till, när man inte kan stå på egna ben.

För att långsiktigtkunna bevara folkhemstanken och välfärdsstaten slår vi vakt om den nationella sammanhållningen.

En röst på sverigedemokraterna är en röst på gemenskap och trygghet.

Ljungby ska ha Sveriges bästa äldreomsorg

Bildresultat för old couple

Vi vill att Ljungby ska satsa på kärnverksamheterna. Vi vill att Ljungby kommun ska ha Sveriges bästa äldreomsorg. Det förutsätter att de äldre ska kunna åldras med värdighet.

För att detta ska vara möjligt ska de äldre ha rätt att bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehovet ökar. Därför ska hemtjänst, hemsjukvård och nattpatruller vara väl utbyggda.

För de som vill ha särskilt boende ska det finnas valfrihet av boendeform, som garanterar trygghet i boendet och förhindrar att någon drabbas av social isolering. Vi anser att behovsprövning ska avskaffas, och vill införa parboendegaranti.

Det behövs mer mänskliga resurser till äldreomsorgen. Kommunen är ansvarig för detta.

Personal som vill höja sin kompetens ska erbjudas möjlighet till utbildning. När det gäller de ofrivilliga delade turerna, så vill vi slopa dessa. Vi ser det som en självklarhet att man begär utdrag ur brottsregistret för alla som ansöker om tjänst inom äldreomsorgen. Har personen begått allvarligt brott kan den sökande inte bli aktuell för tjänst.

Trygg och säker skola för alla

Bildresultat för kids in school

Ordning och reda i skolan kan uppnås om pedagogerna ges möjlighet att se varje elevs individuella behov. Därför vill vi satsa på mera resurser i skolan till tjänster för medicinsk och social kompetens.

Det är alltför många elever som går ut grundskolan med låga eller inga betyg alls. Stödresurser till svagt presterande elever ska in tidigt och ska sättas in efter elevens faktiskt behov, inte baserat på etnicitet.

Levande landsbygd och närproducerad mat

Bildresultat för bolmen

Vill vi hålla landsbygden levande? Självklart, och då kan man inte fortsätta att lägga ner fler skolor på landsbygden.

Medelåldern för lantbrukarna är hög. För att landsbygden ska leva vill vi att kommunen prioriterar närproducerade råvaror för att stimulera de yngre lantbrukarnas verksamhet. Tidig och kontinuerlig dialog med lantbrukarna i Ljungby kommun med omnejd är en förutsättning för ett gott samarbete.

Vindkraftsfritt Ljungby

Bildresultat för ugly wind power

Vi vill att Ljungby ska sätta sitt namn på kartan genom att ta ett beslut om att vara en vindkraftsfri bygd. Vindkraften förfular landskapet. Skattebetalarna får stå för kostnaden för de höga subventionerna för uppförande av vindkraften. Livslängden för verken är betydligt kortare än vad som redovisas offentligt. I många fall är det utländska företag som i slutskedet äger vindkraftverken och även tar hem vinsterna.

Riskzonerna kring varje vindkraftverk begränsar allemansrätten. De producerar mest, när det behövs minst, och minst när det behövs mest.

Argumenten mot finns i flertal.

Säg upp avtal om asylinvandring

Bildresultat för asylsökande kaos

Vi vill att Ljungby kommun ska säga upp alla avtal med Migrationsverket och länsstyrelsen angående asylinvandring till kommunen. Massinvandringen ger på sikt omfattande kostnader för skattebetalarna, och sätter ännu större press på bostads- och arbetsmarknad.

Det är dags att inse att den mångkulturella politiken var ett felsteg.

Återinför vårdnadsbidraget

Bildresultat för cute child

Vi vill återinföra vårdnadsbidraget, och att det ska höjas till 6000 kronor i månaden. Fler bör få möjlighet att få vårdnadsbidrag.

Snabbare hjälp på akuten

Bildresultat för akuten

Allt som oftast har vi fått ta del av hur människor fått vänta många timmar innan man fått hjälp på en akutmottagning. Detta anser vi Sverigedemokrater är helt oacceptabelt. Många som uppsöker en akutmottagning är i dåligt skick och i synnerhet äldre patienter är en patientgrupp som påfrestas av långa väntetider. Vi Sverigedemokrater vill förbättre för akutpatienterna genom att göra en riktad satsning för att få ner väntetiderna på akutmottagningarna.

Fler vårdplatser och kortare vårdköer

Sjukvården är idag hårt ansträngd och på många ställen går personalen på knäna. Antalet vårdplatser har kraftigt minskat sedan 2010 trots att befolkningen ökat och överbeläggningar är ett utbrett problem. För många sjukdomar är tiderna till vård oacceptabelt långa. Sverigedemokraterna vill kraftigt korta vårdköerna och öka antalet vårdplatser genom ett riktat stöd. Vi tar problemen i sjukvården på största allvar.

Bildresultat för cute in sickbed

Tryggare patienter genom stärkt patientsäkerhet

Årligen drabbas personer i sjukvården av vårdrelaterade infektioner. Uppemot 10% av den inlagda på sjukhusen drabbas av en vårdrelaterad infektion vilket utöver personligt lidande kostar samhället enorma summor. För att komma tillrätta med detta vill vi Sverigedemokrater se en förbättrad vårdhygien, förstärkt städning av våra vårdinrättningar och att man kommer tillrätta med överanvändningen av antibiotika. Det finns även ett sambande mellan för låg bemanning och försämrad patientsäkerhet. För att stärka patientsäkerheten vill vi därför öka bemanningen inom sjukvården.

Vi vill även ha en ambulanssjukvård i egen regi då vi ser denna som alltför viktig för att den skall vara underställd privata intressen.

En förbättrad kollektivtrafik – fler avgångar och ökad punktlighet

Bildresultat för buss ljungby

För att det skall vara attraktivt för medborgarna att åka med kollektivtrafik krävs det att såväl tåg som går ofta för att passa arbetstider och skolans schema. Men kollektivtrafiken måste också bli tillgänglig för fler. Därför verkar vi Sverigedemokrater för en levande landsbygd där fler landsbygdslinjer med buss upprättas. Vi kräver bättre underhåll av såväl tåg som järnväg samt en utbyggd infrastruktur för en bättre punktlighet. Vi vill se en ökad turtäthet på våra tåg och bussar, både för att få ökad tillgänglighet men även för att få bort problemet med överfulla tågavgångar.

Sverigedemokraterna verkar för:

  • Fler avgångar med tåg såväl som buss.
  • Att indragna landsbygdslinjer återupprättas.
  • Kraftiga investeringar på infrastruktur.
  • Förbättrad punktlighet för tågen genom bättre underhåll av järnvägen.

 

Värna Region Kronoberg stoppa bildandet av en ny storregion

2019 planerar man att upplösa Region Kronoberg och istället bilda en gigantisk region bestående av Skåne län, Kronobergs län, Blekinge län och Kalmar län. Vi motsätter oss detta då det medför en ökad risk för såväl försämrad kollektivtrafik som sjukhusnedläggningar eftersom besluten fattas längre bort från folket. Även kostnadskontrollen försvåras när fyra län slås samman till en storregion. Sverigedemokraterna anser att medborgarna skall få folkomrösta om man vill bevara Region Kronoberg eller bilda en storregion.

Vi tar ansvar för Sverige!

Bildresultat för jimmie åkesson